Strict Standards: Non-static method Parser::showCategoryType1() should not be called statically in /public_html/conf/Classes/class.parser.php on line 250
Domy spółdzielcze, miesięcznik ogólnopolski

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa


Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa jako podmiot gospodarczy funkcjonuje od ponad półwiecza.
Należy do największych spółdzielni mieszkaniowych Górnego Śląska.


Z inicjatywy działających w zabrzańskich zakładach pracy organizacji związkowych w czerwcu 1958 r. Założycielskie Walne Zgromadzenie Członków powołuje Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Makoszowianka”. Tworzyli ją głównie ludzie młodzi, pracownicy zabrzańskich kopalń i związanych
z górnictwem zakładów przemysłowych. Uchwalono Statut, który do dziś, choć po wielu zmianach, stanowi podstawę działania Spółdzielni. Wybrano pierwsze władze. W kwietniu 1959 r. powstaje Miejska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 1 Maja. Podstawowym i wspólnym ich celem było zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych
i społeczno-gospodarczych lokalnej społeczności. Jesienią 1975 r. obie spółdzielnie łączą się, przyjmując nazwę Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
W warunkach sprzyjającej wówczas spółdzielczości polityce państwa i tanich kredytów Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa realizuje swoje największe inwestycje mieszkaniowe, liczące kilka tysięcy mieszkań nowe, przestronne, otoczone terenami zielonymi spółdzielcze osiedla: Klonowa, Ślęczka
i Tuwima, Sobieski, Broniewskiego i Pośpiecha, Gdańska z Fanciszkańską, Wolności – Zachód, Kotarbiński
i Tatarkiewicza, Marii Skłodowskiej – Curie, Hermisza. W dzielnicy Helenka oś. Baczyńskiego, w Rokitnicy przy ulicy Budowlanej, w południowej dzielnicy Zabrza - Zaborze przy ulicach Struzika, Janika Modrzewiowej, Leszczynowej i południowej części ul. Wolności. Spółdzielczemu budownictwu mieszkaniowemu towarzyszy wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i powstawanie osiedlowej infrastruktury. Tworzono zaplecza handlowo-usługowe
i placówki kulturalno- oświatowe: Skrzat, U Stasia, Kalina i działające do dziś kluby: Kwadrat i Pastel. Początek lat 90. to czas transformacji ustrojowej i konieczność sprostania gospodarce wolnorynkowej.
W nowych warunkach kredytowania Spółdzielnia oddaje ostatnie i najmłodsze z osiedli – oś. Kopernika.

Na coraz bardziej wymagającym i konkurencyjnym rynku nieruchomości Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa postrzegana jest jako rzetelny partner, a zarazem przedsiębiorca o silnej i stabilnej finansowo gospodarce, specjalizujący się w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami. Potencjał kadrowy, zasoby finansowe oraz zaplecze techniczne, jakim dysponuje, tworzą solidne podstawy do dalszego rozwoju Spółdzielni. W ramach prowadzonej gospodarki ekonomiczno-finansowej i obsługi eksploatacyjno-technicznej nieruchomości Spółdzielnia zapewnia mieszkańcom bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości poprzez utrzymywanie budynków i urządzeń w stałej sprawności technicznej, zapobiegając tym samym ich dekapitalizacji. Inwestuje w nowe, energooszczędne i przyjazne dla środowiska naturalnego technologie. Rekultywuje tereny zielone, inwestuje w tzw. małą architekturę: place zabaw, boiska, zieleńce i skwery.
Dba o utrzymywanie porządku w budynkach i wokół nich. Wdraża procesy zapewniające stałe podnoszenie standardów obsługi i jakości świadczonych na rzecz spółdzielców usług, czemu sprzyja wdrożony w 2004 r.
i nadal utrzymywany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009.


Najważniejszym obecnie przedsięwzięciem jest opracowany na lata 2010–2017 program termomodernizacji zasobów mieszkaniowych. Jednym z jego założeń jest likwidacja ace-kolu wraz z jednoczesnym ociepleniem budynków. Spółdzielnia realizuje termomodernizację nie tylko z wpłat na fundusz remontowy, lecz pozyskuje dodatkowe źródła. Jest jednym z pierwszych wśród spółdzielni mieszkaniowych na terenie województwa śląskiego bezpośrednim beneficjentem środków unijnych. W 2010 r. nawiązała także współpracę
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Z początkiem 2012 r. został w Spółdzielni wdrożony program kompleksowej obsługi lokatora. Do obsługi mieszkańców przystosowano dwie sale wyposażone w 8 stanowisk bezpośredniej obsługi klientów.


ZSM nie zrezygnowała z działalności społecznej i kulturalno-oświatowej, prowadzi ją nie tylko w placówkach kulturalno-oświatowych, ale również poprzez udostępnianie i upowszechnianie wartości i dóbr kulturalnych, stymulowanie aktywności społecznej, propago-wanie aktywności sportowej, organizowanie imprez turystyczno-rekreacyjnych w 6 wyod-rębnionych organizacyjnie rejonach Administracji Domów Spółdzielczych. Klub Kwadrat zapewnia efektywne i ciekawe zarządzanie czasem wolnym, Klub Pastel zaś to profesjonalna kuźnia plastycznych talentów.
Ponad pół wieku funkcjonowania Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zmieniającym się wciąż otoczeniu prawnym i gospodarczym z pewnością należy uznać za jej sukces. To także odpowiedni czas na gratulacje
i podziękowania za pracę kilku pokoleń spółdzielców, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu. Podziękowanie także pracownikom, którzy stanowią ważny potencjał spółdzielczej firmy. Jubileusz, skłania również do refleksji nad obecnym i przyszłym kształtem spółdzielczości w Polsce. Historia bowiem uczy,
że spółdzielczość nie może istnieć w oderwaniu od rzeczywistości – tej gospodarczej i społecznej, ale również politycznej, dlatego czekając na zielone światło ze strony Państwa, warto posłużyć się maksymą
Th. Roosevelta: Zrób wszystko co możesz, z tym, co masz, tam gdzie jesteś, która niech będzie drogowskazem w każdej otaczającej spółdzielczość rzeczywistości.

ZSM zrzesza ponad 12,5 tys. członków. W jej zasobach zamieszkuje blisko 30 tys. miesz-kańców Zabrza. Zarządza 230 nieruchomościami, na które składa się 216 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
14 obiektów handlowo-usługowych wolnostojących, 708 garaży. Wynajmuje 138 lokali użytkowych.
Zatrudnia prawie 300 wykwalifikowanych pracowników. Ma własny Zakład Budowlano-Remontowy.


Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Ślęczka 1 A
41-800 Zabrze
tel. 32 271 44 24
www.zabrzezsm.pl

 

 

image-887
image-886
image-885
image-884
image-883
image-882
image-881
image-880
image-879
image-878
image-320
image-319
image-318
image-317
image-316
image-315
image-314
image-313
image-312
image-311