Strict Standards: Non-static method Parser::showCategoryType1() should not be called statically in /public_html/conf/Classes/class.parser.php on line 250
Domy spółdzielcze, miesięcznik ogólnopolski

SML-W "Energetyk" we Wrocławiu


ul. Powstańców Śląskich 159, 53-138 Wrocław
Tel. +48 71 361 46 81-(82 ,83)
Fax +48 71 361 01 40
       Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa „ Energetyk” we Wrocławiu została założona 19 kwietnia 1959 roku. Z małej organizacji w szybkim tempie stała się jedną z największych spółdzielni na terenie Dolnego Śląska.
Efektem działania Spółdzielni są osiedla mieszkaniowe w kilku dzielnicach Wrocławia - Krzyki, Popowice, Kozanów, Pilczyce, gdzie mieszka kilkanaście tysięcy osób.
       Pod koniec lat 90-tych pojawiły się zamysły mieszkańców zmierzające do podziału Spółdzielni. W dniu 26.06.1999 zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni podjęło uchwały o podziale Spółdzielni SML-W „Energetyk”. Z macierzystej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk” wyodrębniły się Spółdzielnie pod nazwą Spółdzielnia Mieszkaniowa „Popowice” oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kozanów IV”.
       Lata 2001-2004 to okres defraudacji majątku Spółdzielni Energetyk charakteryzujący się utratą legalności organów i destabilizacją.
       Lata 2004-2007 to czas intensywnych działań Rady Nadzorczej i Zarządu skupionych na porządkowaniu po podziale spraw organizacyjno-prawnych i finansowych.
       Obok porządkowania niemniej ważnym i niezmiernie trudnym zadaniem było i jest poprawianie stanu technicznego budynków.
       W wymienionym okresie sprawnie działająca windykacja spowodowała prawie dwukrotne obniżenie zadłużenia członków wobec Spółdzielni (z ponad 15% do ok. 8%).
       Rozpoczął się nowy rozdział w historii Spółdzielni „Energetyk”, w ogromnym stopniu odzyskano zaufanie zarówno spółdzielców jak i kontrahentów Spółdzielni.
       Te i inne sukcesy są w znacznym stopniu efektem determinacji i żelaznej konsekwencji w działaniach. Szczególnie trudną pracę wykonała Rada Nadzorcza pierwszych kadencji w po podziałowej Spółdzielni: kadencji 2004-2007 oraz 2007-2011. Obecnie Rada Nadzorcza działa w 12-osobowym składzie, pod przewodnictwem dr Bronisława Majchrzaka.
       Zarząd Spółdzielni pracuje w 3-osobowym składzie. Prezesem Zarządu od czerwca 2008 jest Maria Nowak (wcześniej od 2005 do 2008r. Z-ca Prezesa ds. technicznych), Zastępcą Prezesa ds. technicznych od czerwca 2008 roku jest Zbigniew Czarnecki, a funkcję Członka Zarządu – Głównego Księgowego pełni od 1 sierpnia 2016 Adam Kruk
       Spółdzielnia na dzień dzisiejszy ma w swoich zasobach 3110 mieszkań, administruje 24 nieruchomościami mieszkalnymi, 111 lokalami użytkowymi, 167 garażami. Spółdzielnia posiada dwa pawilony usługowo- handlowe wolnostojące. Powierzchnia użytkowa to ogółem 174,197,53m2.
       W latach 2008-2009 przygotowano Spółdzielnię do uwłaszczenia. Niezbędny w tym celu wykup gruntów udało się zrealizować bez konieczności zaciągania wysoko oprocentowanych kredytów bankowych dzięki umowie z Gminą o sprzedaż dróg osiedlowych i nadbrzeży stawu. Spółdzielnia podpisała ogółem 1856 umów notarialnych dotyczących przekształcenia prawa do lokali spółdzielczych na odrębną własność. Obecnie podpisanych jest 1868 umów. Żadna z nieruchomości nie wniosła o wydzielenie i założenie wspólnoty.
       W roku 2009 Spółdzielnia przekazała odpłatnie MPWiK sieci wodne i urządzenia hydroforowe os. Kozanów, co pozwoliło zlikwidować koszty związane z utrzymaniem sieci oraz koszty dot. strat wody wskutek awarii. W 2013 sprzedana została najbardziej awaryjna część sieci kanalizacyjnej.
       W latach 2006-2016 Spółdzielnia wykonała w swoich 24 nieruchomościach szereg remontów obejmujących swym zakresem m.in. : remonty pokryć dachowych, modernizacje instalacji domofonowej, wymianę instalacji wody zimnej i cieplnej i cyrkulacji, wymianę wodomierzy i podzielników kosztów c.o. umożliwiające zdalny odczyt radiowy. Zmodernizowano oświetlenie na oświetlenie z czujnikami ruchu na klatkach schodowych, oraz zmodernizowano 9 wezłów cieplnych w budynkach.
       Mimo ogromnych zaniedbań z okresu zawirowań i częściowego zalania naszych zasobów na skutek dwóch powodzi w latach 1997 i 2010, oprócz m. in. niezbędnych remontów dachów, instalacji wodnych, wind, Spółdzielnia wykonała do dnia dzisiejszego termomodernizacje 8 dużych budynków (Pilczycka 97-125, Kozanowska 73-93, Jastrzębia 9, Lotnicza 139-141, Gwarecka 1-15, Papiernicza 2, Jastrzębia 13 i Racławicka 20) po ich wykonaniu pozyskując premie termomodernizacyjne na kwotę 1.550.385,05 zł. Obecnie zostały przygotowane i przekazane wnioski o dotacje unijne na 6 obiektów tj. ul. Dokerska 2-28, ul. Dokerska 30-54, ul. Dokerska 3-7, ul. Papiernicza 4-6, ul. Lotnicza 147, ul. Lotnicza 149.
W 2012 r. zrealizowany został remont kapitalny tarasu o powierzchni 2722 m2 przy budynkach ul. Dokerskiej 2-28 ul. Dokerskiej 30-54 oraz przy pawilonie Sielska 3-9. Wartość zadania to kwota 1800 000,00 zł.

Obecnie Spółdzielnia realizuje następujące projekty związane z poprawą bezpieczeństwa, a także oszczędnościami energii:
     - przystosowanie budynków do aktualnych wymogów przeciwpożarowych,
     - termomodernizacje budynków,
     - instalowanie czujników ruchu pozwalające zaoszczędzić energię na doświetlenie korytarzy
       i klatek schodowych,
     - montowanie falowników pozwalających na wyeliminowanie kosztów energii biernej związanej
       z funkcjonowaniem dźwigów osobowych,
     - rozdzielenie instalacji gazu w celu obniżenia zużycia z licznika i wejścia w niższą taryfę gazu,
     - przygotowanie terenu pod pojemniki na śmieci,
     - przygotowanie terenu pod podziemne pojemniki na śmieci,
     - wykonanie osłon śmietnikowych m.in. przy ul. Papierniczej 2 , Gwareckiej 1-15, Dokerskiej 19-21.

Nietypowe rozwiązania i innowacyjne elementy pozwoliły na:
     - obniżenie kosztów ciepła oraz poprawę estetyki osiedli – termomodernizacje budynków,
     - obniżenie kosztów opłat za odprowadzanie wód opadowych – parkingi z płyt ażurowych
       ze studniami chłonnymi,
     - miejsca do odpoczynku dla dzieci i dorosłych – plac ćwiczeń dla dorosłych, place zabaw dla dzieci m.in.
       z miękką nawierzchnią składająca się z trzech warstw: podbudowy z kruszywa naturalnego,
       wysokoplastycznej warstwy odbojnej i homogennej warstwy użytkowej;
       systematycznie prowadzi się nasadzenia i uzupełnienia zieleni,
     - kompozycje wizualne dociepleń w zakresie kolorystyki form harmonizujących z otoczeniem,
     - korzystanie z osiągnięć najnowszych technologii z zakresu materiałów na nawierzchnie tarasów.

       Spółdzielnia uczestniczy w przetargach organizowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w celu uzyskania Świadectw efektywności Energetycznej tzw. Białych Certyfikatów, które umożliwiają otrzymanie dofinansowania wszelkich przedsięwzięć prowadzących do coraz efektywniejszego oszczędzania energii i otrzymała już pierwszą kwotę z tego tytułu w wysokości około 124.000 zł. Trzeba w tym miejscu podkreślić, iż Białe Certyfikaty można pozyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności ekonomicznej.
Obecnie został ogłoszony przez Prezesa URE kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służący poprawie efektywności energetycznej, w którym Spółdzielnia będzie uczestniczyć do kwoty nawet 0,7 mln zł. Ofertę Spółdzielnia złożyła przed 21 października 2016 r.
Od 2008 roku organizowany jest przy współudziale pozyskanych sponsorów „Bieg Energetyka”, a także zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych nad urokliwym stawem znajdującym się przy ul. Papierniczej i Lotniczej.
Dzięki wydawanej od lipca 2006 r. gazetce „ Energetyk” mieszkańcy mogą zapoznać się z najważniejszymi informacjami bieżącymi oraz zmianami zachodzącymi w Spółdzielni.
Posiadamy stronę internetową energetyk.wroc.pl. Od listopada 2010 r. funkcjonują indywidualne rachunki kontrahenckie przypisane do danego lokatora oraz internetowy dostęp mieszkańców do kont czynszowych e-bok.
SML-W „Energetyk” to wiarygodny podmiot na rynku. W ostatnich latach Spółdzielnia została laureatem wielu nagród i wyróżnień, m. in. laureatem SYMBOLU 2011, 2012, 2014, 2015, 2016; SYMBOLU Skutecznego Zarządzania 2016; Złotego Lauru 2011, Filaru Spółdzielczości 2013 i 2014, 2015, 2016; Lidera Zarządzania Nieruchomościami w roku 2013.
W latach 2010-2015 stawała na podium na drugim i trzecim miejscu w Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w kategorii spółdzielnie średnie bez przychodu z inwestycji.
Dnia 23 marca 2015r. Spółdzielnia otrzymała tytuł Jakość Roku 2014 w trakcie I Europejskiego Kongresu Jakości. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła European Organization for Quality z siedzibą w Brukseli.

Misją Zarządu Spółdzielni jest stałe podnoszenie poziomu zarządzania nieruchomościami, zarówno w obsłudze jak i strategii technicznej zarządzania, związanej nie tylko z ustawowymi obowiązkami ale nade wszystko komfortem zamieszkiwania naszych mieszkańców.

Skład obecnej Rady Nadzorczej:

  1. Bronisław Majchrzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Janusz Biernat – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Lidia Czekaj – sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Gabriel Czachor - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  5. Sławomir Dąbrowski
  6. Dariusz Lewandowski
  7. Wanda Masewicz - Pełka
  8. Ryszard Kaźmierczak
  9. Małgorzata Kulińska
10. Herbert Pinkawa
11. Zygmunt Szeliga – Przewodniczący Komisji GZM
12. Mariola Ziober


 

image-248
image-247
image-246
image-245
image-244
image-243
image-242
image-241
image-240
image-239