Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ "DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH"
z siedzibą w Warszawie
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Domów Spółdzielczych z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym związkiem osób fizycznych, które mają na celu wspieranie rozwoju środków przekazu informacji służących spółdzielniom mieszkaniowym.
2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach.
3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto stołeczne Warszawa.
§2
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§3
Celem działania Stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie środków informacyjnych sprzyjających rozwojowi wszystkich dziedzin działalności spółdzielni mieszkaniowych.
§4
Stowarzyszenie realizuje swój cel działania przez:
1/ informowanie o kierunkach rozwoju mieszkalnictwa,
2/ stymulowanie współpracy między spółdzielniami,
3/ doradztwo prawne, organizacyjne i ekonomiczne,
4/ prowadzenie działalności wydawniczej,
5/prowadzenie działalności gospodarczej,
6/ współpracę z organizacjami, związkami i stowarzyszeniami spółdzielczymi,
7/ współpracę z wydawnictwami, pismami krajowymi i zagranicznymi,
8/ współpracę z organizacjami budowlanymi i związkami zawodowymi,
9/ współpracę z zagranicznymi organizacjami spółdzielczymi.

ROZDZIAŁ
Członkowie

§5

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a/ zwyczajnych, b/ wspierających, c/ honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, wspierająca rozwój środków informacyjnych spółdzielczości mieszkaniowej.
3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, krajowa lub zagraniczna, wspierająca cele Stowarzyszenia i deklarująca finansowe poparcie Stowarzyszenia.
4. Członkiem honorowym, na mocy uchwały Zgromadzenia Ogólnego, może być osoba wybitnie zasłużona dla spółdzielczości mieszkaniowej lub dla Stowarzyszenia.
§6
1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu przez kandydata deklaracji.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany może odwołać się do Zgromadzenia Ogólnego.
§7
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a/ czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia, b/ uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, c/ zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia na Zgromadzeniach Ogólnych.
2. Członkowie zwyczajni obowiązani są do:
a/ przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b/ uczestniczenia w pracach i popierania celów Stowarzyszenia,
c/ opłacania wpisowego i składki rocznej. Wysokość wpisowego i składki rocznej zostaje uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Zarządu.
3. Obowiązkiem członka wspierającego jest wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń.
Posiada on prawo udziału z głosem doradczym w Zgromadzeniu Ogólnym.
4, Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszelkie prawa członka zwyczajnego, jest
natomiast zwolniony z obowiązku opłacania składek.
§8
Członkostwo wygasa z powodu:
1. Pisemnej rezygnacji.
2. W wyniku śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
3. Wykreślenia uchwałą Zarządu w następujących przypadkach:
- zalegania przez członka z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający rok mimo pisemnego upomnienia,
- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
- prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem.
4. Od uchwały Zarządu o wykreśleniu osoba może wnieść odwołanie do Zgromadzenia
Ogólnego w ciągu 3 miesięcy od daty zawiadomienia. W przypadku braku odwołania
we wskazanym terminie uchwała Zarządu staje się ostateczna.

5.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§9
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zgromadzenie Ogólne,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§10
1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Stowarzyszenia rozstrzygającą o wszystkich istotnych sprawach wynikających z realizacji celów statutowych.
2. Udział w Zgromadzeniu Ogólnym biorą wszyscy członkowie Stowarzyszenia osobiście lub przez wyznaczonych pełnomocników.
3. Każdemu członkowi przysługuje prawo jednego głosu, z tym, że głos stanowiący mają tylko członkowie zwyczajni i honorowi.
§11
1. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Ogólne nie rzadziej niż raz na dwa lata. Termin i miejsce obrad Zgromadzenia Ogólnego Zarząd podaje do wiadomości wszystkim członkom pisemnie bądź w inny skuteczny sposób co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. Zgromadzenie Ogólne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zgromadzenia Ogólne powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
§12
1. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego są prawomocne przy obecności:
a/ w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych członków do głosowania, b/ w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie - bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie w sprawie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest tajne.
§13
Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
1. Uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia,
2. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. Rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków,
4. Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa,
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. Uchwalenie zmian Statutu,
7. Ustalenie wysokości wpisowego i składki,
8. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia,
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
§14
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia między Zgromadzeniami Ogólnymi.
§15
1. Zarząd składa się z 3 -5 osób,
2. Kadencję Zarządu określa Zgromadzenie Ogólne.
3. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuj e w przypadku j ego rezygnacj i z funkcj i lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
4. Zarząd ma prawo dokooptować na zwolnione miejsce w jego składzie nowych członków, nie więcej jednak jak 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu.
§16
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuj e prezes lub w j ego zastępstwie j eden z wiceprezesów.
3. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.
4. Na posiedzenie Zarządu mogą być zapraszane osoby spoza jego grona.
§17
Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu.
§18
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia,
2. Ustalanie ramowych planów działalności oraz preliminarzy finansowych,
3. Podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej,
4. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości oraz środków trwałych,
5. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Stowarzyszenia do organizacji społecznych i gospodarczych,
6. Realizacja celów Stowarzyszenia,
7. Zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego,
8. Wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,
9. Podejmowanie uchwał w sprawie sprawozdań finansowych,
10. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
11. Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia.
§19
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób,
2. Kadencję Komisji Rewizyjnej określa Zgromadzenie Ogólne.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
4. a/ dokonywanie bieżących i okresowych kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia, b/ przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu opinii q planach i sprawozdaniach
5. finansowych przedkładanych przez Zarząd, c/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu Ogólnym, d/ prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego oraz zebrania Zarządu.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować na zwolnione miejsca w jej składzie nowych członków, nie więcej jednak jak 1/2 ogólnej liczby członków Komisji.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, gdy są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków Komisji.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§20

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a/ wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
b/ darowizny, dotacje i zapisy,
c/ wpływy z działalności statutowej,
d/ wpływy z działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§21

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenia Ogólne większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 upoważnionych w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
§22
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zgromadzenie Ogólne wyznacza likwidatora i określa cele, na które powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.